بررسی تاثیر جهش ‌پولی ‌نرخ ارز بر وقوع چرخه‌های تجاری در اقتصاد‌‌ ایران (با استفاده از روش تجربی ‌لوکاس و مدل‌ رگرسیون خودتوضیح برداری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد کرمان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان

4 استاد گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

سئوال اصلی مقاله این است که آیا جهش پولی نرخ ارز می‌توا ند یک متغیر پیشرو در وقوع چرخه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری در ایران باشد. برای پاسخ به این سئوال ابتدا از روش فیلترینگ هادریک پرسکات تکانه های نرخ ارز، جهش پولی نرخ ارز و تکانه های تولید ناخالص داخلی واقعی در طی سالهای 9۵-1368 محاسبه شد و چهار چرخه کامل ارزی (اوج- اوج) شناسایی گردیدند. سپس از روش تجربی لوکاس همبستگی متقابل تکانه تولید‌‌ ناخالص‌داخلی واقعی با تکانه‌های نرخ ارز محاسبه شد و معلوم گردید که تکانه‌های نرخ ارز، متغیری پیشرو در وقوع چرخه‌های تجاری در ایران بوده­اند. در ادامه مدل رشد ادواردز مطابق با الگوی مقاله تصریح و اجرای آن در روشرگرسیون خود توضیح برداری با استفاده از تکنیک واکنش آنی و تجزیه واریانس نشان دادند که جهش پولی نرخ ارز می‌تواند عامل پیشرو در شکل­­گیری تکانه‌های تولید در اقتصاد باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Relationship between Exchange Rate Overshooting and Business Cycles in Iran (Using Lucas Experimental Method and Vector Auto-Regressive Model)

نویسندگان [English]

  • farzad moayeri 1
  • Mohsen Zayandeh Roodi 2
  • Seed Abdolmajid Jalaei Esfandabadi 3
  • Hossien Mehrabi Basharabadi 4
1 PhD student in Economics,Department of economics, Kerman Science and Research Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Assistant Professor in Economics, Department of economics, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
3 Professor of in Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
4 Professor of in Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
چکیده [English]

During 1989-2016, Iran has been repeatedly faced with exchange rate shoke.The main question is Exchange rate overshooting could be considered as a leading variable in business cycles in Iran's economy. Hodrick-Prescott filtering method Exchange rate and gdp shocks in 1989 to 2016 were used.Then; four complete cycles of currency (peak-peak) were identified. Next, applying Lucas experimental method, Cross-correlation between loggdp shock and exchange rate shock was investigated at the time of each four cycles. The resaults showed that exchange rate shocks play a key role as a leading variable in all the periods.Then, Edwards growth model has been specified and used as the impulse response and variance decomposition at VAR technique and the findings show that Exchange rate overshooting is a leading variable in business cycles in Iran's economy.Thus hypothesis cannot be rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate overshooting
  • business cycle
  • Lucas experienced method
  • Vector auto-regressive model