تأثیر غیرخطی شاخص توسعه انسانی بر پایداری اقتصادی در کشورهای توسعه یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، گروه اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

چشم انداز پایداری با هدف عدالت در حوزه روابط انسان و طبیعت شامل سه رابطه خاص عدالت بین نسلی، عدالت درون نسلی و عدالت بین انسان و طبیعت است. از طرفی مطابق نظریات جدید رشد، انسان به عنوان عامل اساسی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع مد نظر می باشد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر پایداری اقتصادی کشورهای توسعه یافته است. بدین منظور از شاخص توسعه انسانی(HDI) و شاخص ترکیبی جدید و کلان پایداری اقتصادی ارائه شده توسط بنیاد FEEM با توجه به حداکثر اطلاعات موجود، برای دوره زمانی 2014-2007  استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد الگو روش اقتصاد سنجی داده­های تابلویی برای کشورهای توسعه یافته، وجود رابطۀ­ غیرخطی وآستانه­ای را نشان می­دهد بدین معنی که تا قبل از نقطه برگشت رابطه منفی و بعد از آن رابطه مثبت می­شود. همچنین با افزایش در شاخص توسعه­انسانی پایداری اقتصادی در این کشورها افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nonlinear Impact of Human Development Index on Economic Sustainability in developed countries

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafari Samimi 1
  • zeinab raisi 2
1 Professor in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran
2 Master of Economic, Department of Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

The vision of sustainability aims at justice in the domain of human-nature-relationships includes three specific relationships intergenerational justice, intragenerational justice and justice between humans and nature. Also, according to the new growth theories human is considered as one of the main factors affecting growth and economic development. There fore the goal of this study examined the impact of human development index on economic sustainability in the developed countries. For this purpose   the human development index (HDI) and the new composite index and macro economic sustainability provide by the FEEM foundation according to the maximum amount of information available for the period 2007-2014 have been used. The results of the estimated model methods of panel data econometrics for developed countries, there is a nonlinear relationship and shows the threshold means that before the point of no return is negative and later positive relationship and therefore increasing the human development process in these countries becomes more sustainable economy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human development
  • Sustainable development
  • Economic sustainability
  • Panel data method
  • Select countries