بررسی روند بی‌ثباتی قیمت مسکن روستایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

2 استادیار جمعیت‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روند بی‌ثباتی قیمت مسکن روستایی در ایران از فصل اول سال 1375 تا فصل چهارم سال 1394 است. در این راستا جهت کمی کردن بی‌ثباتی قیمت مسکن روستایی از روش گارچ نمایی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بی‌ثباتی قیمت مسکن روستایی در فصل دوم سال 1380، فصل دوم و چهارم سال 1385، فصل دوم سال 1387 و فصل دوم سال 1393 به میزان بالایی بوده؛ به‌طوریکه در بین بی‌ثباتی‌های مذکور نیز، بیشترین میزان بی‌ثباتی، به ترتیب مربوط به بی‌ثباتی‌های فصل دوم سال 1385 و فصل دوم سال 1393 بوده است. هم‌چنین در سایر دوره‌های زمانی نیز بی‌ثباتی قیمت مسکن روستایی روند ملایمی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Instability Trend of Rural House Price in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Panahi 1
  • tavakkol aghayari hir 2
  • seyed ali aleemran 3
1 Professor in Economics, Department of Economic Development and Planning, University of Tabriz
2 Asistant Professor in Demography, Department of Social Sciences, University of Tabriz
3 Ph.D. Student in Economics, Department of Economic Development and Planning, University of Tabriz
چکیده [English]

The objective of this research is to study of the instability trend of rural house price in Iran over the period of first quarter of 1996 to fourth quarter of 2015. To quantitative instability of rural house price, EGARCH model is used. The results indicate that the volatility of rural house price was high in the second quarter of 2001, the second and forth quarter of 2006, the second quarter of 2008 and second quarter of 2014. As among the volatilities respectively, the volatilities of the second quarter of 2006 and second quarter of 2014 were higher than others. Also, in other periods, the volatility of rural house price had a stable trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instability
  • Rural House Price
  • EGARCH Model