تأثیر اندازه دولت بر بیکاری: بررسی منحنی آبرامز در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه ولی عصر (ع) رفسنجان

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین اندازه دولت و نرخ بیکاری بر اساس منحنی آبرامز است. برای این منظور از داده‌های سالانه 2013-2000 برای تعدادی از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه و روش اقتصاد سنجی پانل دیتا و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین بلند مدت در هر دو گروه از کشورها حاکی از معنادار بودن رابطه اندازه دولت با نرخ بیکاری می­باشد؛ این رابطه در کشورهای در حال‌توسعه منفی و معنادار است، یعنی کاهش بیکاری مستلزم افزایش اندازه دولت است. طبق نتایج تحقیق، در کشورهای توسعه‌یافته اندازه دولت با نرخ بیکاری رابطه مثبت و معنادار دارد که این نتیجه نشان می­دهد منحنی آبرامز در کشورهای توسعه‌یافته برقرار است و برای کشورهای درحال‌توسعه تأیید نمی‌شود. همچنین نتایج مدل تصحیح خطا بیانگر آن است که در کشورهای درحال‌توسعه در هر دوره 0.07 عدم تعادل تعدیل شده و متغیر نرخ بیکاری به سمت تعادل بلندمدت حرکت خواهد کرد. ضریب تعدیل برای کشورهای توسعه یافته  0.17 به دست آمده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Government Size on Unemployment: Study of Abrams Curve in Developed and Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Habib Ansari Samani 1
  • Robabeh Khilkordi 2
1 Assistant Professor of Economics at Yazd University
2 MA of Economics Valiasr University of Rafsanjan
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the relationship between government size and the unemployment rate based on Abrams curve. For this purpose, a number of developed and developing countries data during 2013-2000, using error correction model in panel data method is used. Long-term model results in both groups of countries shows a significant relationship between the size of government and unemployment rate. But this relationship is negative and significant in developing countries; this means that the decline in unemployment will require increasing the size of government. While in developed countries the size of government has a significant positive relation with the unemployment rate. This result confirms that the Abrams curve is true in developed countries. But in developing countries cannot be confirmed. The error correction model results show that in developing countries the imbalance modified 0.07 per period and unemployment rate will move towards equilibrium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unemployment rate
  • Government Size
  • Abrams curve
  • Panel data method
  • error correction model