بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر اندازه دولت در اقتصاد ایران (با استفاده از آزمون کرانه‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه لرستان

چکیده

با‌ توجه ‌به تأثیر منفی درآمدهای نفتی بر مخارج دولتی و به دنبال آن افزایش اندازه دولت، مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یک مالیات جدید که دارای تنوع پایه مالیاتی گسترده است، می­تواند نقش مهمی در جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی و تأثیر مثبت در کاهش اندازه دولت داشته باشد. برای بررسی تأثیر مالیات بر ارزش‌افزوده بر اندازه دولت از نسبت هزینه کل به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص اندازه دولت کل، نسبت هزینه جاری به تولید ناخالص داخلی به­عنوان شاخص اندازه دولت جاری، نسبت هزینه عمرانی به تولید ناخالص داخلی به­عنوان شاخص اندازه دولت عمرانی استفاده شده است. برای این منظور از آمار سری زمانی به‌صورت فصلی طی دوره 1387:4 تا 1395:2 و از مدل ARDL استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که بین مالیات بر ارزش‌افزوده و اندازه دولت کل، اندازه دولت جاری و اندازه دولت عمرانی رابطه مثبت و معنادار برقرار است. نتایج برآورد الگو با‌ استفاده‌از روش خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) و آزمون کرانه‌ها در هر سه مدل نشان می‌دهد که الگوی پویا به‌سمت الگوی بلندمدت حرکت می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Value Added Tax on Government Size in Iranian Economy Using the Bounds Test

نویسندگان [English]

  • Mohammad Alizadeh 1
  • Masoumeh Motallebi 2
1 Assistant Professor in economics, Department of Economics, University of Lorestan
2 Ph.D. Student of Economics, Department of Economics, University of Lorestan
چکیده [English]

Given the negative impact of oil revenues on government spending and followed by an increase in government size, value-added tax can play an important role in replacing tax revenues with oil revenues. As a new tax that has a wide tax base variation, and also have a positive impact on reducing government size. To examine the impact of VAT on government size, the ratio of total cost has been used to gross domestic product as an indicator of the size of the total government, and the ratio of current expense has been used to gross domestic product as indicator of the size of the current government, and also the ratio of the cost of construction has been used to gross domestic product as the indicator of the size of the state of development. For this purpose, time series statistics model have been used seasonally during the period 2009:1 to 2016:2 by the ARDL model. The results of this study show that there is a positive and significant relationship between Value Added Tax with the size of the total government, and the size of the current government and the size of the state of development. Model estimation results using self-explanatory Autoregressive Distributed Lag (ARDL) and Bound Testing approach show that dynamic model moves towards a long-term pattern in all three models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Size
  • Value Added Tax
  • ADL Model