دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 20، زمستان 1399، صفحه 1-171 
1. مقایسه اثر بازار داخلی در صنایع رقابتی و انحصار چند جانبه

صفحه 9-32

10.22075/jem.2019.18592.1365

اسمعیل ابونوری؛ رحمان سعادت؛ سعید راسخی؛ محمدرضا مردانی


3. تحلیل ‌شکاف درآمد و ثروت در ایران: رهیافت پیکیتی

صفحه 57-75

10.22075/jem.2021.21250.1500

مرضیه ساکیان؛ محمود محمودزاده؛ امیرغلام ابری؛ میرحسین موسوی