دوره و شماره: دوره 6، شماره 5 - شماره پیاپی 24، اسفند 1400، صفحه 1-182 (ویژه زمستان 1400) 
اثر صرفه‌های مقیاس و تنوع بر صادرات صنعت خودروی ایران

صفحه 69-90

10.22075/jem.2022.23944.1618

مریم خلیلی اصل؛ فرهاد خدادادکاشی؛ سعید راسخی؛ سمیه شاه حسینی


آزمون تقارن تأثیر سیاست پولی بر عملکرد بانک‌های تجاری در منطقۀ منا

صفحه 155-182

10.22075/jem.2022.24740.1645

سلام حامد کریم؛ احمد جعفری صمیمی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ امیرمنصور طهرانچیان