تاثیر هزینه های سازمان تامین اجتماعی بر همگرایی توزیع درآمد در استان ها: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 دانشیار،گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

10.22075/jem.2021.24366.1636

چکیده

در این مطالعه به بررسی تأثیر هزینه‌های تأمین اجتماعی بر همگرایی توزیع درآمد در استان‌های کشور در دوره زمانی 1385-1397 از طریق روش سنجی فضایی پرداخته‌شده است. نتایج نشان داد که هزینه‌های بلندمدت تأمین اجتماعی تاثیر منفی و معنی داری بر همگرایی توزیع درامد در استان ها دارد. ضریب همگرایی مطلق و مشروط نشان می­دهد که استان‌های کشور در بلندمدت به یک سطح از توزیع درآمد همگرا می‌شوند. سرعت همگرایی براورد شده در حالت همگرایی مطلق 0.061 و در حالت مشروط 0.075 است. تورم و سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنی دار و ضریب نفوذ اینترنت  تاثیر منفی و معنی دار بر همگرایی توزیع درآمد دارند. فرضیه کوزنتس در استان ها تایید شد. بررسی اثرات سرریزها در سال 1397 نشان داد که هزینه‌های بلندمدت تأمین اجتماعی در یک استان بر استان‌های مجاور تأثیرگذار است و استان اصفهان به دلیل مجاورت با 9 استان توانسته بیشترین اثر سرریز را بر سایر استان‌ها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Security Expenditures on Convergence of Income Distribution in Provinces: A Spatial Econometric Approach

نویسندگان [English]

  • Ali Safai 1
  • parvaneh salatin 2
  • Saleh Ghavidel 3
  • masood soufi 2
1 PhD Student, Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
3 Associate Professor, Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

Income inequality is an important obstacle to the growth and expansion of social welfare. Developed societies use various tools to overcome this problem. The social security system is one of the most well-known of these tools. In this study, the effect of social security costs on the convergence of income distribution in the provinces of the country in the period 1397-1387 has been investigated. In this research, the subject has been studied through spatial methodology. The results showed that the long-term costs of social security have a significant negative effect on the convergence of income distribution in the provinces, but short-term costs have no effect. Absolute and conditional convergence coefficient shows that the provinces of the country converge to a level of income distribution in the long run. The estimated convergence velocity is 0.061 in the absolute convergence state and 0.075 in the conditional state. The findings also showed that inflation and human capital have a positive and significant effect and Internet penetration has a negative and significant effect on the convergence of income distribution. Kuznets hypothesis was confirmed in the provinces. The study of the effects of overflows in 1397 showed that the long-term costs of social security in one province affect the neighboring provinces and Isfahan province due to its proximity to 9 provinces has been able to have the greatest effect of overflows on other provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convergence
  • Income distribution
  • Spatial econometrics
  • Social security