بررسی آثار مختلف تکانه‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی بر بخش ساختمان در ایران (رویکرد مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه آموزشی اقتصاد نفت و گاز، واحد مرودشت، دانشگاه آزاداسلامی، مرودشت، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی اقتصاد، واحد مرودشت، دانشگاه آزاداسلامی، مرودشت، ایران

3 محقق مرکز تحقیقات اقتصاد کاربردی و تئوریک BETE، دانشگاه استراسبورگ، استراسبورگ، فرانسه

10.22075/jem.2021.21745.1518

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی اثرات تکانه‌های تحریم­ های اقتصادی از طریق: الف)تکانه درآمد صادرات نفت خام، ب)تکانه صادرات غیرنفتی،ج)تکانه واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه ­ای و واسطه ­ای د) تکانه نرخ ارز بر بخش ساختمان در ایران می‌باشد. داده ­های تحقیق، طی دوره 98-1367 از بانک مرکزی ایران گردآوری و برای تجزیه­ و ­تحلیل از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری(SVAR) و توابع عکس­ العمل آنی(IRF) و جدول تجزیه واریانس استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان می ­دهد در دوره ‏ی اول تکانه پنجم که تکانه خود ارزش افزوده بخش ساختمان است، اکثریت غالب توضیح ‏دهندگی تغییرات را داراست و حدود 60% علت تغییرات را توضیح‏ و تکانه اول مربوط به درآمد صادرات نفت خام، در کوتاه‏ مدت و در اولین دوره 28% تغییرات را توضیح می‏دهد. این رقم در دوره ‏ی دوم به حدود 43% می‏ رسد، منتهی در دوره‏ ی سوم 50% تغییرات را توضیح و در بلندمدت حدود 55% تغییرات را توضیح می ‏دهد که بیشترین علت توضیح دهندگی در بلند مدت محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Economic Sanctions Shock on the Construction Sector in Iran (SVAR Approach)

نویسندگان [English]

  • Maryam Abbasi 1
  • Seyed Nematollah Mousavi 2
  • Abbas AminiFard 3
1 PhD student in Department of Oil and Gas Economics, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
3 Researcher Fellowship, BETE labaratory, University of Strasbourg. Strasbourg , France
چکیده [English]

Basically, quantitative specification of sanction effects on economic sectors has undeniable importance to increase the buffering of nations’ economy against their negative effectsThis study examines the impacts of economic sanctions shocks through four indicators: (a) crude oil export revenue shock, (b) non-oil export shock, (c) raw material import shock, capital and intermediate goods, and exchange rate shocks on the construction sector in Iran. For this purpose, the research data were collected from the Central Bank of the Islamic Republic of Iran during the period 1996-1996. Also, structural vector autoregressive model (SVAR) and impulse resonse function (IRF) were used to analyze the data. Results showed that economic sanctions diminished the value added of the construction sector. However, the impact of the economic sanctions indicators examined on this section varies. Among the four indicators of economic sanctions under consideration, respectively: (a) exchange rate shocks; (b) raw material import shocks; intermediate goods and capital; (c) non-oil export shocks; and (d) oil export earnings shocks have the greatest negative impact on the value added of the construction sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic sanctions
  • construction sector
  • Structural Vector Auto Regression Model
  • impulse resonse function
  • Analysis table of variance