دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1393 (2) 
تعیین سهم خانوارها در ایجاد آلودگی (مطالعه موردی CO2)

صفحه 15-34

10.22075/jem.2017.1502

زهرا نصراللهی؛ سمیه نوری زاده؛ شهرام وصفی اسفستانی


تحلیل نقش عوامل بنیادی بر توزیع درآمد با تأکید بر نقش فساد

صفحه 81-98

10.22075/jem.2017.1505

ابراهیم رضایی؛ آیسا علیزاده حصار؛ زهرا صالحیان صالحی نژاد