دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1393 (2) 
2. تعیین سهم خانوارها در ایجاد آلودگی (مطالعه موردی CO2)

صفحه 15-34

10.22075/jem.2017.1502

زهرا نصراللهی؛ سمیه نوری زاده؛ شهرام وصفی اسفستانی


3. برآورد فاصله اطمینان برای حدّ آستانه‌ای نابرابری درآمد در ایران

صفحه 35-52

10.22075/jem.2017.1503

خسرو پیرایی؛ محمد علیزاده؛ هادی رضایی؛ مریم برزگر مروستی


5. تحلیل نقش عوامل بنیادی بر توزیع درآمد با تأکید بر نقش فساد

صفحه 81-98

10.22075/jem.2017.1505

ابراهیم رضایی؛ آیسا علیزاده حصار؛ زهرا صالحیان صالحی نژاد