شبیه‌سازی منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

    بر اساس فرضیه زیست محیطی کوزنتس رابطه بین درآمد سرانه و سرانه انتشار آلاینده­ها به شکل U وارونه است. اکثر مطالعات در این مورد بر اساس برآورد مدلهای رگرسیون کاملا پارامتریک درجه دوم و درجه سوم به بررسی این فرضیه پرداخته­اند. هدف این مقاله شبیه‌سازی رابطه بین انتشار سرانه دی اکسید کربن (CO2) و درآمد سرانه در ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA) و الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات (PSO) است. سه فرم تبعی (خطی، درجه دوم و نمایی) در نظر گرفته شده است. با بررسی معیارهای دقت پیش ­ بینی دقیق ­ ترین مدل برای پیش‌ینی میزان سرانه انتشار CO2 تا سال 2025 انتخاب و پنج سناریو مورد نظر قرار گرفته است. عملکرد بهتر الگوریتم ژنتیک و انتخاب فرم نمایی بعنوان دقیق­ترین فرم تبعی و رابطه مستقیم مصرف انرژی فسیلی و انتشار CO2 و رابطه غیرمستقیم درآمد سرانه و انتشار CO2 نتایج اولیه این پژوهش هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulating Environmental Kuznets Curve in Iran using Genetic Algorithm (GA) and Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm

نویسندگان [English]

  • Hossein Sadeghi 1
  • Omid Sattari 2
1 Associate Professor, Department of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran-Iran
2 PhD Student in Economics, Department of Economics, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

According to the Environmental Kuznets curve hypothesis, the relationship between per-capita GDP and per-capita Pollutants has an inverted U-shape. Most studies on this subject are based on estimating fully parametric quadratic or cubic regression models. The purpose of this paper is to simulate the relationship between per-capita carbon dioxide (CO2) emission and per capita income in Iran using genetic algorithm and Particle swarm optimization algorithm concerning three functional forms (linear, quadratic and exponential). Investigating the forecasting accuracy criteria the most subtle model is used to forecast per-capita Co2 emission up to 2025 concerning five scenarios. More minuteness of GA, choosing exponential form as the most subtle functional form, positive effect of Fossil fuel energy consumption and negative effect of economic growth on Co2 emission are the main results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Kuznets curve hypothesis
  • Simulation
  • Forecasting
  • Genetic algorithm
  • Particle swarm optimization