صادرات نفتی و غیرنفتی، بخش غیرصادراتی و رشد اقتصادی(رهیافت مدل رشد گسترش‌یافته فدر)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران

چکیده

  درآمدهای حاصل از صادرات نفت نقش شایان توجهی بر بخش­های اقتصاد ایران از جمله صادرات غیرنفتی، بخش غیرصادراتی و رشد اقتصادی دارد. در این مقاله مدل گسترش یافته فدر (1982) برای برآورد اثرات صادرات نفتی و غیرنفتی بر بخش غیرصادراتی و رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران برای سال­های 1357 تا 1390 بکار گرفته شده است. در این راستا از روش حداکثر راستنمایی یوهانسن-جوسلیوس و مکانیزم تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که صادرات نفتی و غیرنفتی در بلند­مدت اثرات خارجی مثبت و معنی­داری به ترتیب به میزان 49/0 و 25/0 بر رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران گذاشته­اند. سرعت تعدیل الگو 57/0 برآورد شده است، به این معنی که در 57 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در هر دوره تعدیل می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oil and Non-oil Export, Non-export Sector and Economic Growth: New Approach to Feder Economic Growth Model

نویسندگان [English]

  • Homayoun Ranjbar 1
  • Saeed Daei-Karimzadeh 1
  • Saber Motaqed 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University Khorasgan Branch, Isfahan-Iran
2 Ph. D. Student in Economics, Islamic Azad University Khorasgan Branch
چکیده [English]

  The income produced from oil export has a considerable role in the economic sectors of Iran such as non-oil export, non-export sector and economic growth. This article used an extended version of Feder model (1982) to estimate the effects of oil and non-oil export in non-export sector and economic growth process in Iran since 1978-2011. The results suggest that oil export and non-oil export have a positive significant effect on the economic growth. Further, it shows that oil export has a positive significant externality effect on non-oil exports and non-export sectors. Also, non-oil export has a positive significant externality effect on non-exports sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Exports
  • Economic Growth
  • Non-oil Exports
  • VECM