برآورد فاصله اطمینان برای حدّ آستانه‌ای نابرابری درآمد در ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه لرستان

3 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه لرستان

4 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

 این مطالعه به جهت برآورد فاصله اطمینان برای بررسی اثرات حدّ آستانه‌ای نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی در ایران برای دوره‌ی 1353 تا 1391 صورت گرفته است. به طور کلّی هدف پژوهش حاضر، ساختن فاصله اطمینان برای اندازه مطلوب نابرابری درآمدی است، یعنی آن اندازه از نابرابری درآمدی که متضمن رشد اقتصادی مطلوب برای اقتصاد ایران ‌باشد. این اندازه موسوم به حدّ آستانه‌ای می‌باشد، یعنی اندازه نابرابری درآمدی بیش از این حد، اثرات منفی بر رشد اقتصادی دارد. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل رگرسیون آستانه دو بخشی هانسن، رابطه‌ای برای محاسبه‌ی اثرات حدّ آستانه‌ای نابرابری درآمدی با توجّه به تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران بدست آورده، سپس آزمون خودگردان سازی برای آزمون فرضیّه خطّی بودن در مقابل فرضیّه وجود الگوی حدّ آستانه‌ای انجام شد و در نهایت از آماره نسبت درست‌نمایی برای ساختن فاصله اطمینان برای حدّ آستانه استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که نابرابری درآمدی در ایران از یک الگوی حدّ آستانه‌ای دو بخشی پیروی می‌کند که مقدار این آستانه نیز 417/0 است. همچنین نتایج آماره نسبت درست‌نمایی نشان می‌دهد که حدّ آستانه‌ای نابرابری درآمدی درون فاصله اطمینان قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Confidence Intervals for the Threshold Level of Income Inequality in Iran

نویسندگان [English]

  • Khosrow Piraee 1
  • Mohammad Alizadeh 2
  • Hadi Rezaei 3
  • Maryam Barzegar Marvasti 4
1 Associated Professor of Economics, Shiraz Islamic Azad University, Tehran-Iran
2 Assistant Professor, Department of economics, Lorestan University, Tehran-Iran
3 Ph.D Student in economics, Lorestan University
4 Ph.D Student in economics, the University of Tabriz
چکیده [English]

  The overall aim of this study is to construct confidence interval for the optimal size of income inequality, i.e., that size of income inequality which is embodying optimal economic growth in Iran concerning 1353-1391. This size is called to the threshold limit. i.e., the size of income inequality more this limit, has a negative effect on economic growth. Using Hansen two - regime threshold regression model, a relationship was obtained between the effects of income inequality threshold level and economic growth. Then, bootstrap test was done to test linear hypothesis at problems of existence of threshold method. Finally, likelihood ratio was used to obtain the confidence interval for threshold. The results show that income inequality in Iran follow up threshold two regime methods that was 0.417. Also, likelihood ratio test result indicates that the threshold level of income inequality is within the confidence interval .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income inequality
  • Economic Growth
  • Threshold Regression
  • Confidence Interval