تعیین سهم خانوارها در ایجاد آلودگی (مطالعه موردی CO2)

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد اقتصاد، شرکت ملی گاز ایران

چکیده

  یکی از اصلی‌ترین بخش­های متقاضی انرژی، و بنابراین مؤثر در انتشار گازهای گلخانه­ای بخش خانگی است با توجه به این امر، این مقاله به بررسی سهم خانوارهای استان یزد در انتشار آلاینده دی­اکسید کربن پرداخته است. در این مطالعه با استفاده از تبدیل جداول داده ستاده ملی به داده ستاده منطقه­ای، و جدول داده ستاده تعمیم یافته محیط­زیستی 20 بخشی، به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که در انتشار گاز دی اکسیدکربن ناشی از مصرف خانوارها مصرف گاز طبیعی با سهم 70 درصدی در رتبه اول و نفت سفید با سهم 20% در رتبه دوم قرار دارد. در محاسبه میزان ضریب مستقیم خانوارهای استان یزد در انتشار دی­اکسیدکربن مشاهده شد که میزان ضریب مستقیم انتشار، 121826664/0 تن بر میلیون ریال می‌باشد که این ضریب نشان می­دهد که به ازای هر میلیون ریال تقاضا در بخش خانوار 121826664/0 تن گاز دی­اکسیدکربن منتشر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Household Participation in Pollution: Case study CO2

نویسندگان [English]

  • Zahra Nasrollahi 1
  • Somayeh Nourizadeh 2
  • Sharam Vasfi 3
1 Associate Professor, Department of Economics, Yazd University
2 M.A. Student of Economics, Department of Economics, Yazd University
3 M.A. in Economic
چکیده [English]

  The experiences of developed countries showed that economic development with emphasis on irregular use of environment would make serious problems on sustainable development. Increasing energy consumption is one of the main factors contributing in emissions of greenhouse gas. One of the main sectors of energy demand and thus contributing to greenhouse gas emissions is household sector, so this paper examines the share of households in Yazd province to CO2 emissions.   Using the extended input-output data tables with 20 parts, the analysis results are discussed. The results show that the Carbon dioxide emissions from household natural gas consumption with a share of 70 percent is in the first and kerosene with 20% share is in the second place. It has been observed that the amount of direct propagation coefficient in carbon emissions is equal to 0/121826664 Million Rails which mean that for every million rails demand in the household sector 0/121826664 Carbon dioxide gas is released.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • Input-Output Table
  • Economic Activities