تحلیل نقش عوامل بنیادی بر توزیع درآمد با تأکید بر نقش فساد

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

  مقاله حاضر به بررسی تأثیر فساد بر توزیع درآمد با استفاده از داده‌‌های پانل و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته در کشور‌‌های منتخب منا طی دوره ی 1996 -2010 می‌پردازد. برای این منظور از شاخص درک فساد برای اندازه‌گیری فساد، متغیر ضریب جینی بعنوان شاخص توزیع درآمد و هم چنین برخی دیگر از متغیرها، استفاده شده است.   نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که فساد، رشد جمعیت و درآمد سرانه و متغیر تحصیلات تأثیر مثبت و معنی دار بر نابرابری درآمدی داشته است. گرچه تأثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی از لحاظ آماری از معنادار نیست. همچنین نتایج حاکی از آنست که توزیع درآمد، بیش از هر متغیر دیگری از رشد جمعیت و عامل فساد متأثر می‌شود. بنابراین رشد جمعیت و فساد از متغیرهای مهم مؤثر بر توزیع درآمد در این کشورها محسوب شده لذا اتخاذ سیاست‌‌های مناسب در جهت مدیریت‌گذار جمعیتی و کاهش فساد می‌تواند به کاهش نابرابری درآمدی و توزیع عادلانه‌تر درآمد کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structural Factors Affecting Income Distribution emphasizing on Corruption

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rezaei 1
  • Aisa Alizadeh 2
  • Zahra Salehian Salehi Nejad 2
1 Faculty member of the Institute for Research and Development in Humanities , SAMT Organization
2 MA in Economics
چکیده [English]

  Using panel data structure and GMM estimation method, this study, investigates the possible effects of Corruption on income distribution of selected MENA countries concerning the period 1996-2010. The Corruption Perceptions Index and Gini Coefficient are employed to indicate the level of corruption and income inequality, respectively. In addition, some other variables are used as potential control measures affecting income distribution.   The results show that corruption along with population growth rate and enrollment level increases the income inequality, significantly. The openness of economy has no significant effect on income distribution. So, the conclusion indicates that the corruption and population growth have the greatest effect on income distribution. This implies the importance of these variables (e.g. demographic transition and corruption controls) concerning policy­ debates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Factors
  • Corruption
  • Income Distribution
  • Panel Data