کلیدواژه‌ها = فساد
تعداد مقالات: 5
1. بررسی رابطه‌ی فساد، حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت: یک بررسی استانی

دوره 6، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 33-55

امیرمحمد اسماعیلی؛ زهرا نصراللهی؛ زهره عارف منش


2. اثر فساد بر توسعه انسانی (مدل رگرسیون کوانتایل)

دوره 5، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 37-66

سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ نادر مهرگان؛ فرزاد رحیم زاده


3. تأثیر فساد و استقلال بانک مرکزی بر حجم پول در ایران: با استفاده از الگوی (STAR)

دوره 4، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 111-140

مریم قدیمی؛ مهناز ربیعی؛ عبداله دوانی؛ ابوالفضل شاه آبادی


5. تحلیل نقش عوامل بنیادی بر توزیع درآمد با تأکید بر نقش فساد

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 81-98

ابراهیم رضایی؛ آیسا علیزاده حصار؛ زهرا صالحیان صالحی نژاد