کلیدواژه‌ها = فساد
اثر کنترل فساد و سیاست های اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA)

دوره 6، شماره 4، آذر 1400، صفحه 61-91

10.22075/jem.2021.24662.1643

رفیع حسنی مقدم؛ امیرعلی فرهنگ؛ آنیتا ابونوری؛ علی محمدپور


بررسی رابطه‌ی فساد، حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت: یک بررسی استانی

دوره 6، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 33-55

10.22075/jem.2021.22329.1550

امیرمحمد اسماعیلی؛ زهرا نصراللهی؛ زهره عارف منش


اثر فساد بر توسعه انسانی (مدل رگرسیون کوانتایل)

دوره 5، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 37-66

10.22075/jem.2020.19166.1398

سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ نادر مهرگان؛ فرزاد رحیم زاده


تأثیر فساد و استقلال بانک مرکزی بر حجم پول در ایران: با استفاده از الگوی (STAR)

دوره 4، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 111-140

10.22075/jem.2019.18322.1350

مریم قدیمی؛ مهناز ربیعی؛ عبداله دوانی؛ ابوالفضل شاه آبادی


تحلیل نقش عوامل بنیادی بر توزیع درآمد با تأکید بر نقش فساد

دوره 1، شماره 2، آذر 1393، صفحه 81-98

10.22075/jem.2017.1505

ابراهیم رضایی؛ آیسا علیزاده حصار؛ زهرا صالحیان صالحی نژاد