عوامل تعیین کننده اندازه دولت با تاکید بر نقش عوامل نهادی- سیاسی و حکومتی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی عوامل تعیین‌کننده اندازه دولت در کشورهای عضو اوپک با تأکید بر متغیرهای جمعیتی، سیاسی- نهادی و حکومتی است. مطالعه حاضر با استفاده از مجموعه داده‌های پنل برای 12 کشور عضو اوپک از سال 1996 تا 2014، انجام شده است. نتایج این مطالعه، نشان می‌دهد که متغیرهای جمعیتی، سیاسی- نهادی و حکومتی بر اندازه دولت تاثیر می‌گذارند. متغیرهای سیاسی- نهادی از قبیل تعداد کرسی‌های دولت در مجلس و ماهیت سیستم سیاسی و متغیرهای حکومتی از قبیل فساد و کارایی دولت تاثیر آماری معناداری بر اندازه دولت دارند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که اندازه دولت در حکومت‌های دیکتاتوری در مقایسه با حکومت‌های دموکراتیک بزرگ‌تر است. همچنین، از دیگر نتایج مطالعه تأثیر معنی‌دار فساد بر اندازه دولت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Government Size in Oil Exporting Countries With Emphasis on Institutional-Political and Governance Factors: Case Study of OPEC Countries

نویسندگان [English]

  • sajjad barkhordari 2
  • Zohre Mali 3
1
2 Assistant Professor in Economics, Department of Economics, University of Tehran
3 Master of Economic, Department of Economics, University of Tehran
چکیده [English]

The aim of this study is the investigation of determinants of size of government in OPEC countries with emphasis on demographic, political-institutional and governance variables. Using a panel data set for 12 OPEC countries during 1996-2014, our findings show that demographic, political-institutional and governance variables influence significantly the size of government in OPEC countries. The political institutional variables such as number of parliamentary seats held by the government and nature of the political system and governance variables such as corruption and government effectiveness are found to have significant effect on the size of government. The results demonstrate that the size of government is larger in autocratic governments compared to democratic ones. The study also finds that corruption significantly impacts size of government.
Keywords: Size of government, Demographic variables, Political institutional variables, Governance variables, Corruption

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Size of government
  • Demographic variables
  • Political institutional variables
  • Governance variables
  • Corruption