اثر کنترل فساد و سیاست های اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه دامغان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

3 کارشناسی ارشد آمار اقتصادی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی (مدرس حق التدریس گروه اقتصاد دانشگاه دامغان)

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه

10.22075/jem.2021.24662.1643

چکیده

فساد یک پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که کم‌ و بیش در تمامی کشورها وجود دارد و مانعی اساسی در مقابل رشد و توسعه کشورها محسوب می‌گردد.  بنابراین، هدف اصلی در این پژوهش، بررسی نقش کنترل فساد در اثرگذاری سیاست­های پولی و مالی بر رشد اقتصادی است.  برای این منظور از داده های یک نمونه شامل ایران و 19 کشور عضو خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی 2002-2019 و برآورد با روش گشتاورهای تعمیم یافته تابلویی(PGMM) و خود رگرسیون برداری تابلویی(PVAR) استفاده شده است. نتایج برآورد الگو به روشPGMM نشان دهندۀ رابطۀ مثبت و معنا دار متغیرهای کنترل فساد و همچنین اثر متقاطع کنترل فساد و نقدینگی و اثر متقاطع کنترل فساد و مخارج مصرفی نهایی دولت بر رشد اقتصادی می باشد.  این در حالی است که بدون کنترل فساد (با وجود فساد)، متغیرهای نقدینگی و مخارج مصرفی نهایی دولت میتواند تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در برآورد PVAR تأثیر متغیرها بر رشد اقتصادی  با استفاده از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس مورد بررسی قرار گرفته است.  مقایسه نتایج حاصل از برآورد روش  های PGMM  وPVAR نشان میدهد که در هر دو روش، اثرمتقاطع کنترل فساد و نقدینگی، اثر متقاطع کنترل فساد و مخارج مصرفی نهایی دولت و شاخص کنترل فساد بر رشد اقتصادی مثبت و اثر مخارج مصرفی نهایی دولت و نقدینگی بدون کنترل فساد بر رشد اقتصادی منفی هستند. همچنین، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان متغیر کنترلی در مدل، اثر مثبت و معنا دار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of corruption control and economic policies on economic growth in the Middle East and North Africa (MENA)

نویسندگان [English]

  • Rafi Hasanimoghadam 1
  • Amirali Farhang 2
  • Anita Abounoori 3
  • Ali Mohammadpour 4
1 Assistant Professor of Economics Damghan University, Damghan-Iran
2 Assistant Professor of Economics Damghan University, Damghan-Iran
3 MSc of Economics & Social Statistics (Lecturue of Economics Damghan University, Damghan-Iran)
4 MA of Economics, Urmia University
چکیده [English]

Corruption is an abnormal economic, political and cultural phenomenon that more or less exists within all countries and is a major obstacle to the growth and development. So, the main aim in this reseach is to investigate the role of corruption control in the impact of monetary and fiscal policies on economic growth. Doing so a sample including Iran and 19 member countries of the Middle East and North Africa during the period 2002-2019 and Panel Method of Generalized Moment (PGMM) and Panel Vector Auto Regression (PVAR) are used. The results of PGMM model estimation show a positive and significant relationship between corruption control variables as well as the cross effect of corruption control and liquidity and cross effect of corruption control and final government spending on economic growth. While, without corruption control, liquidity variables and final government spending have had a negative impact on economic growth. In PVAR estimation, the effect of variables on economic growth has been investigated using the impulse response function and variance decomposition. Comparing the results of estimating PGMM and PVAR methods show that in both methods the control of corruption and liquidity intersection, control of corruption and final government expenditure intersection, and the index of corruption control on economic growth are positive while the effect of final consumption of government and liquidity without control of corruption is negative. Also, the effect of gross fixed capital formation as a control variable of the model has been positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PVAR
  • PGMM
  • Economic growth
  • Corruption
  • Government final consumption expenditures