دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، دی 1402 
بررسی تاثیر قیمت نفت خام بر فعالیت اقتصادی در مجموعه کشورهای منتخب عضو اوپک

صفحه 135-160

10.22075/jem.2023.30584.1833

مهدی بهنامه؛ محمود هوشمند؛ مقداد زکی حمید بنانه؛ سهیل عبداللهی تونه ئی