دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، اسفند 1401 
درج جدول داده- ستانده ایران در جدول داده- ستانده بین کشوری

صفحه 65-92

10.22075/jem.2023.29619.1804

اسفندیار جهانگرد؛ علی فریدزاد؛ جمال کاکایی؛ نجمه ساجدیان فرد؛ الهه شکری