کلیدواژه‌ها = سیاست پولی
اثرنامتقارن سیاست پولی بر تولید بخش خدمات در ایران: رهیافت هم انباشتگی پنهان

دوره 8، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 37-65

10.22075/jem.2023.27794.1774

زهرا طهماسبی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ محسن مهرآرا؛ بیژن صفوی


آزمون تقارن تأثیر سیاست پولی بر عملکرد بانک‌های تجاری در منطقۀ منا

دوره 6، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 155-182

10.22075/jem.2022.24740.1645

سلام حامد کریم؛ احمد جعفری صمیمی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ امیرمنصور طهرانچیان


تأثیر فساد و استقلال بانک مرکزی بر حجم پول در ایران: با استفاده از الگوی (STAR)

دوره 4، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 111-140

10.22075/jem.2019.18322.1350

مریم قدیمی؛ مهناز ربیعی؛ عبداله دوانی؛ ابوالفضل شاه آبادی


واکنش غیرخطی سیاست‌های پولی نسبت به ریسک بازارهای مالی در ایران

دوره 3، شماره 4، مهر 1397، صفحه 135-161

10.22075/jem.2019.17032.1268

احمد جعفری صمیمی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ محسن نصرتیان نسب