ارتباط پویایی چرخه‌های اعتباری و بحران‌های ارزی در ایران با رویکرد ضرایب متغیر – زمان (TVP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم

2 دانشیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم

چکیده

چرخه‌های اعتباری بر رفتار بنگاه‌های اقتصادی در طول دوران رونق و رکود اثرگذار است. تغییر در رفتار بنگاه‌های اقتصادی منجر به سرایت آن به بخش‌های حقیقی و اسمی در اقتصاد می‌شود. از سوی دیگر وقوع بحران‌های ارزی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف اقتصادی اثرگذار بوده است. هدف این مقاله بررسی ارتباط بین چرخه‌های اعتباری و بحران‌های ارزی در ایران بوده است. در این مطالعه از رویکرد ضرایب متغیر در طول زمان برای بازه زمانی 1370-1399 استفاده شده است. شاخص چرخه‌های اعتباری و بحران‌های ارزی با استفاده از فیلتر کریستیانو - فیلتزگرالد و معیار ترکیبی بحران پولی و ارزی استخراج گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیان‌گر این بوده است که یک همزمانی بین چرخه‌های اعتباری و بحران‌های ارزی در کشور وجود داشته است. هم‌چنین نتایج نشان داد که بحران‌های ارزی بوجود آمده آثار منفی بر تولید ناخالص داخلی در کشور داشته است. علاوه بر این مشاهده گردید که چرخه‌های اعتباری نیز در دوران رونق منجر به رشد اقتصادی و در شرایط رکودی منجر به کاهش در رشد اقتصادی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamics Relationship between Credit Cycles and Currency Crises in Iran with a Time Varying Parameter Vector Auto-Regression Approach

نویسندگان [English]

  • Yazdan Gudarzi Farahani 1
  • Omidali Adeli 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Qom, Qom
2 Associate Professor, Department of Islamic Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Qom, Qom
چکیده [English]

The credit cycles have a major effect on the behavior of economic enterprises during periods of boom and recession. The change in the behavior of economic enterprises leads to its contagion to real and nominal sectors in the economy. On the other hand, the currency crises have influenced the investment decisions of various economic sectors. The purpose of this paper was to examine the relationship between credit cycles and currency crises in Iran. In this study, the variable coefficients approach was used over time for the period of 1991-2020. In this regard, credit cycles and currency crises have been used by the Christiano-Filtzgerald filter and the adjusted index of currency crises. The results showed that there has been a coincidence between credit cycles and currency crises in the country. Also, the results showed that the currency crisis had a negative effect on the GDP and economic growth in the country. In addition, it was observed that credit cycles have led to economic growth during boom times and decreased economic growth during recessions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit Cycles
  • Currency Crises
  • Monetary Policy
  • Instability
  • Time Varying Parameter Vector Auto-Regression