ارتباط پویایی چرخه‌های اعتباری و بحران‌های ارزی در ایران با رویکرد ضرایب متغیر – زمان (TVP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم

2 دانشیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم

چکیده

چرخه‌های اعتباری بر رفتار بنگاه‌های اقتصادی در طول دوران رونق و رکود اثرگذار است. تغییر در رفتار بنگاه‌های اقتصادی منجر به سرایت آن به بخش‌های حقیقی و اسمی در اقتصاد می‌شود. از سوی دیگر وقوع بحران‌های ارزی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف اقتصادی اثرگذار بوده است. هدف این مقاله بررسی ارتباط بین چرخه‌های اعتباری و بحران‌های ارزی در ایران بوده است. در این مطالعه از رویکرد ضرایب متغیر در طول زمان برای بازه زمانی 1370-1399 استفاده شده است. شاخص چرخه‌های اعتباری و بحران‌های ارزی با استفاده از فیلتر کریستیانو - فیلتزگرالد و معیار ترکیبی بحران پولی و ارزی استخراج گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیان‌گر این بوده است که یک همزمانی بین چرخه‌های اعتباری و بحران‌های ارزی در کشور وجود داشته است. هم‌چنین نتایج نشان داد که بحران‌های ارزی بوجود آمده آثار منفی بر تولید ناخالص داخلی در کشور داشته است. علاوه بر این مشاهده گردید که چرخه‌های اعتباری نیز در دوران رونق منجر به رشد اقتصادی و در شرایط رکودی منجر به کاهش در رشد اقتصادی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamics Relationship between Credit Cycles and Currency Crises in Iran with a Time Varying Parameter Vector Auto-Regression Approach

نویسندگان [English]

  • Yazdan Gudarzi Farahani 1
  • Omidali Adeli 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Qom, Qom
2 Associate Professor, Department of Islamic Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Qom, Qom
چکیده [English]

The credit cycles have a major effect on the behavior of economic enterprises during periods of boom and recession. The change in the behavior of economic enterprises leads to its contagion to real and nominal sectors in the economy. On the other hand, the currency crises have influenced the investment decisions of various economic sectors. The purpose of this paper was to examine the relationship between credit cycles and currency crises in Iran. In this study, the variable coefficients approach was used over time for the period of 1991-2020. In this regard, credit cycles and currency crises have been used by the Christiano-Filtzgerald filter and the adjusted index of currency crises. The results showed that there has been a coincidence between credit cycles and currency crises in the country. Also, the results showed that the currency crisis had a negative effect on the GDP and economic growth in the country. In addition, it was observed that credit cycles have led to economic growth during boom times and decreased economic growth during recessions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit Cycles
  • Currency Crises
  • Monetary Policy
  • Instability
  • Time Varying Parameter Vector Auto-Regression
اصغرپور، حسین، فلاحی، فیروز و تلسچی، الناز (1390)، بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر قیمت در ادوار‌ تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف – سوئیچینگ، اقتصاد و الگوسازی، 2(8-7): 183-222.
باقری، سیده فاطمه، نظریان، رافیک، هادی نژاد، منیژه و دامن کشیده، مرجان (1401)، تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه اسلامی و توسعه یافته، اقتصاد مالی، 16(59): 303-324.
بانک مرکزی (1400)، گزارش‌های اقتصادی، تهران، انتشارات بانک مرکزی.
طالبلو, رضا و مهاجری, پریسا (1401)، اتصالات و سرریز ریسک در بازار سهام ایران، یک تحلیل بخشی با به‌کارگیری مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر طی زمان (TVP-VAR)، مدلسازی اقتصادسنجی، 7(3): 95-125.
رستم زاده، پرویز و گودرزی فراهانی، یزدان (1396)، پیش­بینی وقوع سیکل‎های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلترهای میان­گذر، سیاست­گذاری اقتصادی، 9(18):41-64.
زمانی، زهرا، جنتی، ابوالفضل و قربانی، مریم (1397)، تأثیر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران، مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، 4(1): 81-104.
سیفی کشکی، احد، محسنی زنوزی، سید جمال الدین و رضازاده، علی (1399)، بررسی رابطه بین چرخه‌های اعتباری و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران، پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، ۲۰ (۳): ۱-۳۲.
جعفری صمیمی، احمد، طهرانچیان، امیرمنصور و نصرتیان نسب، محسن (1397)، واکنش غیرخطی سیاست‌های پولی نسبت به ریسک بازارهای مالی در ایران، مدلسازی اقتصادسنجی، 3(4): 135-161.
طیبی، سید کمیل، یزدانی، مهدی، ارشدی، علی و یزدانی، نفسیه (1392)، تعیین کننده های بحران پولی اخیر در اقتصاد ایران، بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، تهران.
عینیان، مجید، نجفی زیارانی، فاطمه و محمودزاده، امینه (1397)، چرخه­های اعتباری اقتصاد ایران، پژوهش­های پولی بانکی، 11 (38): 565-598.
کلامی، محمد، سلمانی، بهزاد و اصغرپور، حسین (1398)، بررسی عوامل مؤثر بر شاخص بحران ارزی تعدیل شده در ایران: رویکرد رگرسیون لاجیت، اقتصاد مقداری، 16(4): 43-67.
مهین اصلانی نیا، نسیم، سلمانی، بهزاد، فلاحی، فیروز و اصغرپور، حسین (1399)، بررسی اثر بحران ارزی بر پویایی‌های تولید ناخالص داخلی: رهیافت مربعات تعمیم‌یافته پانلی، نظریه­های کاربردی اقتصاد، 7(1): 185-210.
نصیری، نرگس و طیبی، سیدکمیل (1401)، ارزیابی ارتباط بین بحران ارزی و شاخص کنترل سرمایه در طراحی الگوی هشداردهنده زودهنگام بحران ارزی، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 27(91): 51-109.
نظریان، رافیک، محرابیان، آزاده و مرادی، برژانگ (1396)، بررسی اثر چرخه­های اقتصادی بر عملکرد بانک­ها در ایران مطالعه موردی بانک ملی ایران (1368-1393)، اقتصاد مالی، 11(40)، 117-138.
نوروزی، پیام (1393)، تأثیر متغیرهای کلان بر ریسک اعتباری بانک­ها در ایران، پژوهش­های پولی- بانکی، 20 (7)، 237-257.
نیلی، فرهاد و محمودزاده، امینه (1393)، چرخه­های تجاری و اعتباری، مجموعه مقالات سیاستی، پژوهشکده پولی و بانکی.
یزدانی، مهدی، درگاهی، حسن و نیک زاد، محمد (1396)، ارزیابی زیان‌های تولیدی ناشی از بحران‌های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور، اقتصاد و الگو سازی، 8(29): 41-65.
Bernanke, B., & Gertler, M. (1989), Agency Costs, Net Worth and Business Fluctuations, The American Economic Review, 79(2): 23-46.
Christiano, L. J., & Fitzgerald, T. J. (2003), The Band-Pass Filter, NBER Working Paper No. 7257.
Garzón, A. J., & Hierro, L. A. (2022), Inflation, oil prices and exchange rates. The Euro’s dampening effect, Journal of Policy Modeling, 44(1): 130-146.
Glick, R. and Hutchison, M. (2011), Currency crise, Federal Reserve Bank of Sanfrancisco: Working Paper Series.
Kaminsky, G. L. (2006), Currency Crises: Are They All the Same?, Journal of International Money and Finance, 25(3): 503–27.
Krishnamurthy, A. and Muir, T. (2020), How Credit Cycles across a Financial Crisis, Working Paper No. 3579.
Kydland, F. E. & Prescott, E. C. (1982), Time to Build and Aggregate Fluctuations, Econometrics, 5(18): 25-38.
Saini, S., Ahmad, W., & Bekiros, S. (2021), Understanding the credit cycle and business cycle dynamics in India, International Review of Economics & Finance, 76(4): 988–1006.
Sethapramote, Y. (2015), Synchronization of business cycles and economic policy linkages in ASEAN, Journal of Asian Economics, 39(3): 126–136.
Xue, W., & Zhang, L. (2019), Revisiting the asymmetric effects of bank credit on the business cycle: A panel quantile regression approach, The Journal of Economic Asymmetries, Article e00122.
Zeev, N. B. (2018), Global credit supply shocks and exchange rate regimes, Journal of International Economics, 116(3): 1-32.