نویسنده = ابوالفضل شاه آبادی
الگوسازی تبیین کننده‌های ریسک گریزی در اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 97-121

10.22075/jem.2022.23694.1608

مهدی امینی راد؛ نادر مهرگان؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ داود جعفری سرشت


تأثیر فساد و استقلال بانک مرکزی بر حجم پول در ایران: با استفاده از الگوی (STAR)

دوره 4، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 111-140

10.22075/jem.2019.18322.1350

مریم قدیمی؛ مهناز ربیعی؛ عبداله دوانی؛ ابوالفضل شاه آبادی