کلیدواژه‌ها = توسعه انسانی
اثر فساد بر توسعه انسانی (مدل رگرسیون کوانتایل)

دوره 5، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 37-66

10.22075/jem.2020.19166.1398

سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ نادر مهرگان؛ فرزاد رحیم زاده