برآورد بردار هم انباشتگی اقتصاد خاکستری و توسعه انسانی با روش حداقل مربعات پویای پانلی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، باشگاه پژوهشگران جوانو نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

تحولات و پیشرفت­های اخیر در دانش اقتصادسنجی به پیدایش تخمین زننده­های مناسب برای نمونه ­های کوچک و سری­ های دارای رابطه همگرایی منجر شده است. رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) به عنوان یکی از متدهای اقتصادسنجی، در مقایسه با دیگر برآورد زننده­ های بردار هم انباشتگی، در نمونه­ های کوچک نیز کاربرد داشته، از ایجاد تورش همزمان جلوگیری می­ کند، همچنین از توزیع نرمال برخوردار بوده و می ­تواند مرتبه­ های هم انباشتگی متفاوت در بین متغیرها را نیز در تخمین لحاظ کند. این مقاله ضمن بررسی ویژگی­ های روش حداقل مربعات معمولی پویای پانلی، این روش را در قالب یک مدل اقتصادسنجی در زمینه بررسی تأثیر اقتصاد خاکستری (از شاخص فساد به عنوان جانشین استفاده شده است) بر شاخص توسعه انسانی در 9 کشور منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2002 تا 2013 به کار می­گیرد. نتایج به دست آمده نشان می­دهد، شاخص فساد و تورم تاثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای مورد مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cointegration Vector Estimation by Panel DOLS: Gray economy and human development

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Paytakhti Oskooe 1
  • Laleh Tabaghchi Akbari 2
1 Assistant professor, Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran (Corresponding author).
2 MA of Economics, Young Researchersand Elite Club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Recent developments in the econometric theory lead to presenting estimators which are appropriate for the small samples and time series with the convergence relation. Compared with other cointegration vector estimators, DOLS method used in small samples and prevents the creation of simultaneity bias. It has normal distribution and can include variable with different cointigration order in the estimation process. This paper reviews the characteristics of a panel dynamic ordinary least squares method employs it in the form of an econometric model of the effects of gray economy (corruption is proxy for gray economy) on the human development index in the 9 developing countries over the period 2002 to 2013. The results show that the impact of corruption index and inflation on the human development index is negative in the studied countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Ordinary Least Squares
  • Panel Data
  • cointegration
  • Human development