کلیدواژه‌ها = استقلال بانک مرکزی
کاربردی از آزمون کرانه ای ARDL در رابطه بین استقلال بانک مرکزی و بازار سهام در ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1402، صفحه 59-89

10.22075/jem.2023.30830.1843

مهدیه رضاقلی زاده؛ احمد جعفری صمیمی؛ رضا آَشناور


تأثیر میزان استقلال بانک مرکزی بر ادوار تجاری سیاسی در ایران: کاربرد روش خودرگرسیون انتقال ملایم

دوره 6، شماره 4، آذر 1400، صفحه 93-124

10.22075/jem.2021.24731.1644

علی حسین صمدی؛ احمد جعفری صمیمی؛ احمد صدرایی جواهری؛ مسلمه ابراهیمی


تأثیر فساد و استقلال بانک مرکزی بر حجم پول در ایران: با استفاده از الگوی (STAR)

دوره 4، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 111-140

10.22075/jem.2019.18322.1350

مریم قدیمی؛ مهناز ربیعی؛ عبداله دوانی؛ ابوالفضل شاه آبادی