کاربردی از آزمون کرانه ای ARDL در رابطه بین استقلال بانک مرکزی و بازار سهام در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

تصمیمات بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین نهاد پولی هر کشور بر شرکت­هایی که سهام آن‌ها در بورس اوراق بهادار خرید و فروش می­شوند، تاثیر گذار بوده و این بازار به سیاست­های بانک مرکزی وابسته است. با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر، با استفاده از آزمون خودرگرسیون‌برداری با وقفه‌های گسترده کرانه‌ای (ARDL Bounding Test)، تأثیر استقلال بانک مرکزی بر بازده سهام صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1370 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که افزایش درجه استقلال بانک مرکزی، بازده سهام صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران را افزایش می‌دهد. همچنین یافته ها نشان می دهد که تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، قیمت نفت و نسبت گردش مالی بر بازده سهام مثبت بوده و در مقابل، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز حقیقی، تاثیر منفی بر بازده سهام دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An application of the ARDL Bounding Test in the relationship between central bank independence and the stock market in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Rezagholizadeh 1
  • Ahmad Jafari Samimi 2
  • Reza Ashnavar 3
1 Associate Professor of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran
2 Professor of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran
3 MA of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran
چکیده [English]

The decisions of the central bank, as the most important monetary institution of any country, have an impact on the companies whose shares are bought and sold in the stock exchange, and this market is dependent on the policies of the central bank. Considering the importance of this issue, in the present study, the effect of central bank independence on the stock returns of active industries in the Tehran Stock Exchange during the period of 1370 to 1399 will be investigated by using the ARDL Bounding Test. Results of the model indicate that increasing the degree of central bank independence increases the stock returns of active industries in the Tehran Stock Exchange. Also, the findings show that the impact of GDP growth, interest rate, oil price and turnover ratio on stock returns is positive and on the other hand, inflation rate and real exchange rate have a negative effect on stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Bank Independence
  • Stock Return
  • Stock Exchange
  • ARDL Bounding Test