نویسنده = محمود محمودزاده
اثر اجزای مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران رویکرد رگرسیون غیرخطی انتقال هموار(1398-1350)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 43-66

10.22075/jem.2022.27173.1726

محدثه احمدی؛ محمود محمودزاده؛ صالح قویدل دوست کوئی


تحلیل ‌شکاف درآمد و ثروت در ایران: رهیافت پیکیتی

دوره 6، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 57-75

10.22075/jem.2021.21250.1500

مرضیه ساکیان؛ محمود محمودزاده؛ امیرغلام ابری؛ میرحسین موسوی


تاب آوری اقتصاد کلان و ورشکستگی نظام بانکی (مطالعه بین کشوری)

دوره 4، شماره 4، آذر 1398، صفحه 107-153

10.22075/jem.2019.17963.1324

سید صهیب مدنی تنکابنی؛ مهدی ادیب پور؛ محمود محمودزاده؛ صالح قویدل