کلیدواژه‌ها = زبان
نقش محتوا بر شکاف دیجیتال اقتصاد

دوره 3، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 27-54

10.22075/jem.2018.13584.1124

اسفندیار جهانگرد؛ حبیب مروت؛ نیلوفر سپه وند