کلیدواژه‌ها = تحلیل مولفه‌های اساسی (PCA)
تأثیر فساد و استقلال بانک مرکزی بر حجم پول در ایران: با استفاده از الگوی (STAR)

دوره 4، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 111-140

10.22075/jem.2019.18322.1350

مریم قدیمی؛ مهناز ربیعی؛ عبداله دوانی؛ ابوالفضل شاه آبادی