نویسنده = مهدی ادیب پور
تاب آوری اقتصاد کلان و ورشکستگی نظام بانکی (مطالعه بین کشوری)

دوره 4، شماره 4، آذر 1398، صفحه 107-153

10.22075/jem.2019.17963.1324

سید صهیب مدنی تنکابنی؛ مهدی ادیب پور؛ محمود محمودزاده؛ صالح قویدل