نویسنده = شهریار میرزائی
تعداد مقالات: 1
1. شاخص زنگا در سنجش نابرابری درآمد

دوره 3، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 113-133

شهریار میرزائی؛ غلامرضا محتشمی برزادران؛ محمد امینی