نویسنده = کیومرث سهیلی
تعداد مقالات: 3
1. رانت نفت: شادی آفرین یا محنت بار؟

دوره 5، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 9-31

هانیه صداقت کالمرزی؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی


3. بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران با استفاده از ترکیبی از فرآیند اورنشتاین اولنبک و تبدیل موجک پیوسته

دوره 2، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 33-54

شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی؛ شهرام دهقان جبارآبادی