اثر تجارت محصولات فرهنگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب گروه شانگهای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

10.22075/jem.2021.23495.1597

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تجارت محصولات فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو گروه شانگهای در طول دوره زمانی 2004-2017 میلادی می‌باشد. بعد از بررسی مانایی داده‌ها و همجمع بودن آن‌ها با آزمون همجمعی کائو، مدل با استفاده از روش داده‌های تابلویی برآورد شده است. برآوردها نشان می‌دهد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، صادرات، واردات و حجم تجارت محصولات فرهنگی در دوره زمانی مورد بررسی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه شانگهای تأثیر مثبت و معنادار دارند. به طوری که با افزایش یک درصدی صادرات، واردات و حجم تجارت محصولات فرهنگی، به ترتیب 02/0، 07/0 و 05/0 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها افزایش می‌یابد. پیام اصلی مقاله این است که توسعه تجارت صنایع فرهنگی و رفع موانع در چنین فعالیت هایی، نرخ رشد اقتصادی بالاتری را فراهم می آورد و فرصت های شغلی مرتبط را در اقتصادهای محلی افزایش می دهد. لذا می‌توان با اتخاذ سیاست‌های مناسب نظیر بازاریابی و فراهم کردن بستر مناسب جهت رقابت صنایع فرهنگی و افزایش کارایی آن‌ها، این تأثیر را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of trade in cultural products on the economic growth of selected countries of the Shanghai Group

نویسندگان [English]

  • Najme Najibzade 1
  • Seyed AbdolMajid Jalaee 2
  • Mohsen Zayandeh Roodi 3
1 Ph.D. Candidate in Economy, Faculty of Management and Economic, Islamic Azad University, Kerman Branch, Iran
2 Prof. in Economic, Faculty of Management and Economic, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
3 Associate Prof. in Economic, Faculty of Management and Economic, Islamic Azad University, Kerman Branch, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the impact of trade in cultural products on the Gross Domestic Product (GDP) of the Shanghai Group member countries during the period 2004-2017. After examining the significance of the data and their co-integration with the Kao co-integration test, the model is estimated using the panel data method. Estimates show that assuming other factors are constant, the export, import and the volume of trade of these products of cultural products over time has a positive and significant effect on the GDP of the Shanghai Group countries. So that with a one percent increase in export, imports and trade volume of cultural products, 0.02, 0.07 and 0.05 percent of GDP, respectively, will increase. Therefore, this effect can be increased by adopting appropriate policies such as marketing and providing a suitable environment for industries to compete and increase their efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Products
  • Trade
  • Gross Domestic Product (GDP)
  • Shanghai Cooperation Organization
  • Kao Cointegration Test