مقایسه‏ اثر شاخص قیمت جهانی فلزات بر بازده سهام گروه فلزات اساسی و استخراج کانه‏های فلزی: رویکرد احتمالات انتقال ثابت چرخشی مارکوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار افتصاد گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر، مقایسه اثر شاخص قیمت جهانی فلزات بر بازده سهام گروه فلزات اساسی(فلزی) و گروه استخراج کانه‏های فلزی(معدنی) در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، از داده‏های ماهانه طی دوره‏ی زمانی 1387-1398 و روش چرخشی مارکوف با احتمالات انتقال ثابت استفاده شده است. بر اساس معیار آکائیک، مدل بهینه‏ در گروه فلزی و گروه معدنی به ترتیب مدل خودرگرسیون چرخشی مارکوف دو رژیمه‏ی (1)AR-(2)MSIAH و (1)AR-(2)MSIH انتخاب گردید، و بر اساس این مدل‏ها رژیم اول فاز پر‏بازده و رژیم دوم فاز کم‏بازده شناسایی شد. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که در رژیم پر‏بازده (کم‏بازده) گروه فلزی، یک درصد افزایش در‏ قیمت جهانی فلزات، منجر به افزایش 477/0 درصد (365/0 درصد) در بازده سهام گروه فلزی شده است،. همچنین، یافته‏های پژوهش در گروه معدنی نشان می‏دهد که یک درصد افزایش در قیمت جهانی فلزات در رژیم پربازده، منجر به افزایش 535/0 درصد در بازده سهام گروه معدنی شده است، اما در رژیم کم‏بازده گروه معدنی بی‏تأثیر بوده است. بنابراین، تغییر قیمت جهانی فلزات می‏تواند نقش مهمی را در علامت‏دهی تغییر بازده سهام به‏ویژه در فاز پربازده ایفا ‏کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Impact of Global Metals Price Index on Stock Returns of Base Metals and Extraction of Metal Minerals Group: Fixed Transition Probabilities Approach of Markov Switching Method

نویسندگان [English]

  • Mahdi Shahrazi 1
  • Saman Ghaderi 2
1 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran
2 Assistant Prof., Department of Economics, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to compare the impact of Global Metals Price Index on the stock returns of Base Metals group and Extraction of Metal Minerals group in the Tehran Stock Exchange. In this respect, the monthly data of stock market during the period of 2009M01–2019M05 has been used by applying Markov switching model with Fixed Transition Probabilities (MS-FTP). Based on Akaike information criterion, MSIAH (2)-AR (1) and MSIH (2)-AR (1) were proposed as optimal models in metal and Extraction of Metal Minerals groups, respectively. In estimated models, the first and second regimes determine the high and low stock return. In addition, results show that in the high and low stock return regime of metal group, one percent increase in global metals price will lead to 0.477 and 0.365 percent increase in stock return, respectively. Also, results in Extraction of Metal Minerals group indicates that in the high stock return regime, one percent increase in global metals price lead to 0.535 percent increase in stock returns but is not effective in low stock return. Therefore, the change of global metals price could be having the important role in signaling of changing stock returns especially in high stock return regime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Metals Price Index
  • Stock Return
  • Base Metals Group
  • Extraction of Metal Minerals Group
  • Transition of Regimes
  • Fixed Transition Probabilities Approach
  • Markov Switching Method