بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر تولید و اشتغال صنعت خودرو: رویکرد ARDL غیرخطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و شهید بهشتی تهران

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

4 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

صنعت خودرو‌ به‌عنوان صنعتی مهم سهمی حدود 13 درصد از کل تولید و 15 درصد از کل اشتغال بخش صنعت کشور را دارا می‌باشد. از این‌رو هدف این مقاله بررسی نامتقارنی، میزان و جهت اثرات شوک‌های مثبت و منفی پولی بر تولید و اشتغال این صنعت بوده که با استفاده از الگوی ARDL غیرخطی به‌صورت فصلی طی دوره زمانی 1376 تا 1397 ارزیابی گردیده است. نتایج حاصله تحقیق بیانگر تایید نامتقارنی اثر نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش صنعت بر مقدار تولید و اشتغال صنعت مذکور می‌باشد. همچنین نتیجه می‌شود که شوک‌های پولی در بلند‌مدت اثرات بیشتری بر روی تولید صنعت خودرو تا اشتغال آن دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Asymmetric Effects of Monetary Shocks on the Production and Employment in Automotive Industry: Non-Linear ARDL Approach

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Nasirifar 1
  • Kambiz Hojabr Kiani 2
  • Seyed Shamsodin Hosseini 3
  • Farhad Ghafari 4
1 Ph.D. Student in Economics, Department of Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor at Department of Economics, Shahid Beheshti University & Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor at Department of Economics, Allameh Tabatabaee University & Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor at Department of Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The automotive industry as a major industry accounts for about 13% of total production and 15% of total employment in the Iranian industrial sector. The purpose of this paper is considering asymmetric, scale and direction the effects of positive and negative monetary shocks on the volume of production and employment in this industry, which evaluated by Non-linear Auto Regressive Distribution Lag (NARDL) model, seasonally since 1376 to 1397. The effects of shocks from monetary variables are classified in to two groups: positive and negative shocks by using Hodrick-Prescott filter. The outputs indicate that the asymmetric effect of exchange rate and interest rate on the amount of production and employment of this industry is confirmed. It also concludes that monetary shocks in the long run have more impact on automotive industry than employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Shocks
  • Automotive Industry
  • NARDL Model
  • Asymmetric Effect
  • Hodrick-Prescott Filter