بررسی و تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید حمل و نقل جاده‌ای ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 کارشناس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

چکیده

بخش حمل و نقل جاده‌ای، یکی از بخش‌های پیشرو، با اهمیت و مزیت‌دار در کشور است. در صورت تغییر رویکرد آن به سمت ارتقای بهره‌وری می‌توان از منابع این بخش استفاده کاراتری داشت و به تحقق اهداف برنامه‌های توسعه پنج ساله رسید. این مقاله  شامل دو قسمت است که یکی محاسبه شاخص‌های بهره‌وری عمومی و اختصاصی و دیگری برآورد مدل بهره‌وری بخش حمل و نقل جاده‌ای است. در گام اول شاخص‌های بهره‌وری عمومی بخش‌حمل و نقل جاده‌ای در دوره 1372-1386 محاسبه می‌شود. در گام دوم الگوی تصریح شده بهره‌وری کل عوامل تولید به تفکیک بار و مسافر در دوره 1384 تا 1388 به شکل داده‌های تابلویی تخمین زده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که بهره‌وری کل عوامل تولید حمل و نقل جاده‌ای بطور متوسط سالانه 2/0 درصد کاهش یافته است. هم‌چنین مدل برآوردی نشان می‌دهد که  متوسط سالهای تحصیل، سابقه رانندگان و کیفیت و کمیت زیر ساخت های جاده‌ای همگی اثر مثبت و معنی دار بر بهره‌وری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Analyzing Effective Factors of TFP Iran’s Road Transport

نویسندگان [English]

  • Esfandiar Jahangard 1
  • Alireza Amini 2
  • Alireza Farhadikia 3
  • Alaedin Ezoji 3
1 Assistant Professor, Allameh Tabatabaei University
2 Assistant Professor ,Islamic Azad University
3 Expert in Economics
چکیده [English]

  Road Transport sector is one of leader, significant and beneficial sectors. By changing Road Transport’ approach to improving productivity the resources of this sector could be used effectively and helps to reach determined goals in the five-year plan. This paper attempts to compute and analyze general and specific productivity indicators and estimate road transport productivity model. In first step, general productivity indicators of road transport sector have computed for the period of 1372-1386. In second step, total factor productivity model of cargo and passenger transport sector has estimated for the period of 1384 to 1388 in form of panel data. Results from the first step demonstrate that total factor productivity decreased 0.2 percent average annual. In second step, It is showed that average education years, drivers’ experience, quality and quantity of road infrastructures, all have positive and significant effect on TFP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road Transport sector
  • Total factor productivity