انتخابات و تخصیص مخارج عمومی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی‌اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

  فرآیندهای سیاسی یکی از کارآمد‌ترین روش‌های آشکارسازی رجحان‌های افراد در فضای عمومی‌به شمار می‌روند. انتخابات از بارزترین فرآیند‌های سیاسی است و نقش عوامل اثرگذار به­ویژه دولت‌ها در انتخابات از مباحث عمده میان اندیشمندان و صاحبنظران است. هدف این مقاله بررسی تغییر در هزینه عمومی‌ به عنوان ابزار سیاستی دولت در زمان انتخابات است. در این مقاله با استفاده از داده‌های ترکیبی مربوط به کشورهای عضو D8 ، تأثیر انتخابات بر تخصیص مخارج عمومی‌طی دوره 2010-1980، بررسی شده است. نتایج تجربی نشان می ­ دهد در سال منتهی به انتخابات، مخارج جاری افزایش و مخارج سرمایه­ای کاهش یافته‌ است­. همچنین وجود درآمد بالای ناشی از منابع طبیعی منجر به دور سیاسی بزرگ­تر شده است. از سوی دیگر نسبت بالای رأی دهندگان آگاه، منجر به کاهش انحراف در تخصیص مخارج عمومی ‌به سمت مخارج جاری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elections and Allocation of Public Expenditures

نویسندگان [English]

  • Seyed Morteza Afghah 1
  • Seyed abdolrasool Siasirad 2
  • Ali Kargar Barzi 2
1 Assistant Professor of Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 M. A. Student in Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

  Political processes are of the most efficient methods for individuals to reveal their preferences publicly. Election is one of the most significant political processes. Nowadays, the role of effective factors, particularly governments, on elections is a major issue among scholars and experts. The purpose of this paper is to examine changes in public spending as means of governmental policy in elections. This paper investigates the effects of elections on allocations of public expenditure over the period of 1980-2010 for D8 countries using panel data approach. Experimental results show that in the years approaching to elections, a considerable increase in current expenditures and a decrease in capital expenditures occur and also the existence of high incomes from natural resources lead to larger political cycles. On the other hand, greater ratios for informed voters lead to decrease of distortions in allocation of public spending toward current expenditures.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political budget cycles
  • Public expenditures
  • Fiscal policy
  • Election
  • D8 member countries