بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

  این مطالعه به بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر روی نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1350 تا 1390 با استفاده از هفت معادله رگرسیونی و روش یوهانسن می‌پردازد. در ارزیابی شاخص توسعه مالی شش زیر شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است که شامل بخش بانکی، بخش مالی غیربانکی، قانون‌گذاری و نظارت، بخش پولی و سیاست‌گذاری پولی، باز بودن بخش مالی و بخش نهادی است .   نتایج بیانگر این هستند که مولفه‌های بخش بانکی، بخش مالی غیر بانکی، قانون‌گذاری و نظارت، باز بودن بخش مالی و بخش نهادی می‌توانند باعث کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد گردند. همچنین، شاخص توسعه بخش بانکی، بیشترین تاثیر را بر روی توزیع درآمد در اقتصاد ایران داشته است و شاخص توسعه بخش پولی تاثیر معناداری بر روی بهبود درآمد‌ نداشته است. طبق نتایج مدل، کیفیت نهادهای قانونی، حقوق مالکیت، کیفیت دیوان سالاری و مسئولیت‌پذیری دولت بر عملکرد سیستم مالی تأثیر می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Development on Income Inequality in Iran’s Economy

نویسندگان [English]

  • Mansour Zarra-Nezhad 1
  • Abdolkarim Hosseinpoor 2
1 Professor of economics, Shahid Chamran, University, Ahvaz, Iran
2 PhD student of economics, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

  This study examines the effect of financial development on income inequality in Iran for the period of 1971 to 2011using Johansen cointegration approach. To this end a financial development index has been constructed from six sub-indices including banking sector, non-banking financial sector, regulation and supervision, monetary sector and monetary policy, financial openness, and institutional sector.   The results indicated that banking sector, non-banking financial sector, regulation and supervision financial openness, and institutional sector are able to reduce Gini coefficient and improve income distribution. In this respect, while the development of banking sector has the greatest impact on income distribution in Iran’s economy, development of monetary sector has no significant impact on income improvement. According to these findings, quality of legal institutions, property rights, quality of bureaucracy and government responsibility affect the functioning of the financial system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial markets
  • Income inequality
  • Financial Aggregate Index
  • Iran’s Economy