کلیدواژه‌ها = فعالیت های اقتصادی
تعیین سهم خانوارها در ایجاد آلودگی (مطالعه موردی CO2)

دوره 1، شماره 2، آذر 1393، صفحه 15-34

10.22075/jem.2017.1502

زهرا نصراللهی؛ سمیه نوری زاده؛ شهرام وصفی اسفستانی