کلیدواژه‌ها = نفرین منابع
بررسی نقش کیفیت نهادی در رابطه وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی در ایران: رهیافت فیلتر کالمن

دوره 6، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 123-149

10.22075/jem.2021.23863.1616

فرود بیات بقائی؛ رویا سیفی پور؛ تیمور محمدی؛ آزاده محرابیان


اثرات صادرات منابع طبیعی بر صادرات غیرمنابع

دوره 4، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 109-132

10.22075/jem.2019.16937.1258

رضا محسنی؛ زهرا مومنی