نویسنده = �������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر سطح رفاه اجتماعی در استان‌های ایران؛ رویکرد روش گشتاورهای تعمیم یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

آزاد خانزادی؛ سپیده منوچهری تبار؛ سحر تیغی