نویسنده = قدرت اله امام وردی
کاربرد قراردادهای آتی در محاسبه پوشش بهینه ریسک بازار نفت خام: مقایسه رویکردهای ایستا و پویا

دوره 5، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 65-93

10.22075/jem.2020.19144.1394

سیمین آل علی؛ عباسعلی ابونوری؛ قدرت اله امام وردی؛ ابوالفضل غیاثوند