نویسنده = شهرام وصفی اسفستانی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین سهم خانوارها در ایجاد آلودگی (مطالعه موردی CO2)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 15-34

زهرا نصراللهی؛ سمیه نوری زاده؛ شهرام وصفی اسفستانی