نویسنده = زهرا(میلا) علمی
تعداد مقالات: 2
1. عوامل موثر بر شکل گیری شبکه مهاجرین داخلی: مطالعه موردی شهر ساری

دوره 3، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 85-111

امیر حبیب دوست؛ زهرا(میلا) علمی


2. اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران: رویکرد سری زمانی ساختاری

دوره 3، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 1-26

مهدی زاهد غروی؛ سعید کریمی پتانلار؛ زهرا میلا علمی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی