اثر رفتار ناهمگون سرمایه‌گذاران بخش مسکن بر تورم از کانال قیمت مسکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

2 دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

هدف مقاله حاضر تحلیل اثر رفتار ناهمگون سرمایه‌گذاران بخش مسکن بر قیمت مسکن و تورم در ایران طی دوره 1399:1- 1380:1 است که بدین منظور از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) و محاسبه آماره سوبل استفاده شده است. نتایج برآورد تابع قیمت مسکن نشان می دهد رفتارتوده‌‌وار در رژیم اول و رژیم دوم بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد. اطمینان بیش از حد در رژیم اول بر قیمت مسکن بی‌اثر بوده، اما در رژیم دوم اثر مثبت و معنی دار داشته‌است. نتایج برآورد الگوی تورم نیز حاکی از آن بود که قیمت مسکن در رژیم اول و دوم بر نرخ تورم اثر مثبت داشته است محاسبه آماره سوبل نیز انتقال اثر رفتار توده‌‌وار بر تورم از کانال قیمت مسکن را تأیید کرده و اثر اطمینان بیش از حد از کانال قیمت مسکن بر تورم را تایید نکرده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Heterogeneous Behavior of Investors of Housing Sector on Inflation from the Housing Price Channel

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Gholizadeh 1
  • Shahla Samadipour 2
1 Associate Professor, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 PhD in Economics, Department of Economics, faculty of economics and social science, Bu-Ali Sina University,Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to analyze the effect of the heterogeneous behavior of investors in the housing sector on housing prices and inflation in Iran during the period 2001:3 - 2020:3. The threshold effects of behavioral variables on housing prices and the effect of housing prices on inflation using smooth transition regression method (STR) is estimated. Then, using Sobel's statistic. The results of the estimation of house prices show that Herding behavior has a positive effect on housing prices in the first regime and the second regime. Overconfidence in the first regime was ineffective on housing prices, but in the second regime, it had a positive and significant effect. The results of estimating the inflation model also indicated that there are two limit regimes for the inflation function. Housing prices had a positive effect on the inflation rate in the first and second regimes. The calculation of the Sobel statistic also indicates the confirmation of the transmission of the effect of herding behavior on inflation from the housing price channel, while the Sobel test did not confirm the transmission of the effect of overconfidence from the housing price channel on inflation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herding Behavior
  • Overconfidence
  • Housing Prices
  • Inflation
  • Housing Economics