اثر سرمایه اجتماعی بر مصرف آب بخش خانگی: یک بررسی استانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

10.22075/jem.2021.23505.1598

چکیده

با وجودی که ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و میانگین بارندگی در آن کمتر از یک سوم میانگین جهانی است، اما در مصرف آب جزء کشورهای پر مصرف تلقی شده به گونه­ای که پیش­بینی می­شود در سال­های آتی با کمبود فیزیکی آب مواجه ­شود. از آنجایی­که اولین گام در مقابله با چالش­ها شناسایی موضوع مورد بررسی است، در این راستا در مطالعه حاضر به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مصرف آب خانگی در سطح استان­های ایران پرداخته شده است. شواهد نظری و تجربی نشان دهنده تأثیر تقویت سرمایه اجتماعی بر تشویق افراد به همکاری در حوزه اقدامات محیط­زیستی است، در این راستا هدف مطالعه حاضر بررسی نقش سرمایه اجتماعی در مصرف آب خانگی در سطح استان­های کشور است.در این مطالعه ضمن محاسبه شاخصی به عنوان پراکسی برای سرمایه اجتماعی، با استفاده از داده­های تابلویی به بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر مصرف آب خانگی پرداخته شده است. نتایج نشان­دهنده رابطه معکوس بین سرمایه اجتماعی و مصرف آب است. به­ عبارت دیگر مسئولین اقداماتی که منجر به جلب اعتماد و همکاری مردم شود، قادرند مصرف آب در این حوزه را کنترل کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of social capital on household water consumption: A provincial study

نویسندگان [English]

  • Samira Riga 1
  • Zahra Nasrollahi 2
1 MA in Economics, Department of Economics, Yazd University
2 Associate Professor in Economics, Department of Economics, Yazd University
چکیده [English]

Although Iran is located in an arid and semi-arid region and the average rainfall is less than one third of the global average, but in terms of water consumption is considered one of the most consumed countries as expected in the year will face a physical shortage of water in the future. Since the first step in dealing with the challenges is to identify the subject under study, in this regard, in the present study, the factors affecting domestic water consumption in the provinces of Iran have been identified. Theoretical and empirical evidence shows the effect of strengthening social capital on encouraging people to cooperate in the field of environmental measures. In this regard, the purpose of this study is to investigate the role of social capital in domestic water consumption in the provinces of Iran. In this study, while calculating an index as a proxy for social capital, the effect of social capital on household water consumption has been investigated using panel data. The results show an inverse relationship between social capital and water consumption. In other words, the authorities are able to control water consumption in this area through measures that lead to gaining the trust and cooperation of the people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water consumption
  • Social capital
  • Panel Data