انتخاب کیفیت در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی: مقایسه روش هکمن دومرحله‌ای با رهیافت شانکوایلر و ین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز

10.22075/jem.2021.21734.1517

چکیده

اینطور ادعا می­شود که بکارگیری شاخص معکوس میل در گام دوم از روش دومرحله‌ای هکمن (۱۹۷۹)، منجر به برآوردهای ناسازگار شده و کشش‌های بدست آمده قابل اعتماد نیستند. به‌منظور حل مشکل ناسازگار بودن برآورها، "شونکوایلر" و "ین" (۱۹۹۹)، یک راه حل جایگزین معرفی نمودند. در این مطالعه نتایج حاصل از برآورد روش هکمن دو مرحله‌ای (۱۹۷۹) با نتایج حاصل از رهیافت شونکوایلر و ین (۱۹۹۹)، مقایسه گردیده و همچنین کشش­های تقاضا برای گوشت با استفاده از داده­های پیمایش خانوار برای هر دو رهیافت محاسبه شده است. نکته جالب توجه، همسو بودن نتایج هر دو روش و عدم ناسازگاری در روش هکمن دومرحله‌ای است. هر دو رهیافت مدلسازی نشان می­دهند که عوامل اقتصادی نسبت به عوامل جمعیت ­شناختی بیشترین تاثیر را بر کیفیت تقاضا برای گوشت در ایران دارند. همچنین جهت اثرگذاری کلیه متغیرها در هر دو روش یکسان و لیکن شدت اثرگذاری در روش شونکوایلر و ین بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality selection in the consumption basket of urban and rural households: the comparison of the Hackman’s two-step method and the approach of Shankowiler and Yen

نویسندگان [English]

  • Hanieh Safamanesh 1
  • Gholam Reza Keshavarz Haddad 2
  • Khosrow Piraee 3
  • Hashem Zare 4
1 Phd Student in Economics, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University
2 Associate Professor at Faculty of Economic and Management, Sharif University of Technology
3 Associate Professor at Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University
4 Assistant professor at Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University.
چکیده [English]

It is argued that application of the inverse of mill's ratio as a correction factor regression in Heckman’s two-step method leads to inconsistent estimates and the resulted elasticities are not reliable. To avoid inconsistency of sample selection bias, Shonkwiler & Yen (1999) introduce an alternative method. In this paper results of the two-stage Heckman method (1979) are compared with the estimated elasticities by Shonkwiler and Yen.  We use Iranian households' survey data to estimate demand elasticities for meat. Interestingly, the results of both methods are similar and there are no inconsistencies in the two-stage Heckman method. Both of the approaches show that, economic factors have greater impact on the quality of demand for meat than demographic factors. Also, estimated coefficient for all variables have the similar sign by the methods, but the magnitude of the resulted effects are larger for Shonkwiler and Yen estimators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • demand
  • Quality
  • urban and rural households
  • meat
  • two step Heckman