بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر کارایی ارائه خدمات آموزشی در استان‌های ایران طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۷: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم اباد، ایران

2 دانشیار اقتصاد، گروه علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران

10.22075/jem.2021.24064.1624

چکیده

اجرای تمرکززدایی مالی باهدف بهبود فرآیندهای مدیریتی و انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج، از دولت مرکزی به دولت‌های محلی یکی از عوامل بهبود کارایی خدمات عمومی ازجمله خدمات آموزشی مطرح می‌شود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص‌های تمرکززدایی مالی بر کارایی ارائه خدمات آموزشی در استان‌های ایران به روش اقتصادسنجی فضایی طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۷ است. پژوهش حاضر در مرحله اول ضرایب کارایی در بخش آموزش از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی برآورد می‌شود. در مرحله دوم به بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر ضریب برآورد شده کارایی پرداخته می شود. نتایج نشان می‌دهد که تأثیر تمرکززدایی مخارجی بر کارایی خدمات آموزشی مثبت و معنی دار است. تأثیر درآمد سرانه و نسبت شهرنشینی بر کارایی خدمات آموزشی مثبت و معنادار و تأثیر ضریب جینی منفی و معنی‌دار است. متغیر مجازی وارد شده در مدل برای تفکیک استان های دارای درامد نفتی و غیر نفتی معنی دار نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of financial decentralization on the efficiency of educational services in the provinces of Iran during the years 1385-1397: Spatial econometrics approach

نویسندگان [English]

  • Maryam KHodaverdi Samani 1
  • mohammad alizadeh 2
  • Mohammad Hassan Fotros 3
1 PHD Student of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics, Lorestan University, khoram Abad, Iran
2 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics, Lorestan University, khoram Abad, Iran
3 Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Implementing financial decentralization with the aim of improving management processes and transferring resource management and spending from central government to local governments is one of the factors in improving the efficiency of public services, including educational services. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the effect of financial decentralization indicators on the efficiency of educational services in the provinces of Iran by spatial econometric method during the years 1397-1385. The present study is a two-stage approach: in the first stage, performance coefficients in the education sector are estimated through stochastic border analysis. In the second stage, spatial methodology is used to investigate the effect of financial decentralization on the estimated coefficients of efficiency. Findings show that the effect of expenditure decentralization on the efficiency of educational services is positive and significant. Also, the research findings show that the effect of income decentralization on the efficiency of educational services is not significant. The effect of per capita income and the ratio of urbanization to the efficiency of educational services is positive and significant. Finally, the effect of Gini coefficient as an indicator indicates the distribution of income on the efficiency of educational services is negative and significant. The virtual variable entered in the model is not significant for separating oil and non-oil revenue provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial decentralization
  • efficiency of educational services
  • Spatial Econometrics