درجه باز بودن تجاری و شادی در کشورهای منتخب در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آیت ا...بروجردی، بروجرد، ایران

10.22075/jem.2021.22186.1542

چکیده

دستیابی به جامعه‌ای شاد یکی از اهداف امروزی جوامع بشری محسوب می شود که چگونگی دستیابی به آن، توجه بسیاری از پژوهشگران و سیاستمداران را به خود جلب کرده است. در این پژوهش نیز یکی از ابعاد این موضوع مهم مورد بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط درجه بازبودن تجاری و شادی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه در بازه زمانی 2017-2002 با روش روش پانل گشتاوری تعمیم‌یافته بوده است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که درجه بازبودن تجاری تاثیری غیرخطی و آستانه ای همانند U معکوس بر شادی داشته است. دلایل این نتیجه را می توان به تنوع محصولات مصرفی و در نتیجه افزایش مطلوبیت و رضایت مصرف کننده در مرحل ابتدایی بازشدن اقتصاد و در ادامه با گسترش درجه بازبودن و عبور از آستانه، تاثیر منفی درجه باز بودن بر شادی را می‌توان به مواردی چون افزایش نابرابری توزیع درآمد، تفاوت شادی انتظاری و تحقق‌یافته و اثرات جهانی‌شدن بر نهادهای غیررسمی نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trade Openness and Happiness in Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Ali Kavand
  • Younes Nademi
Assistant professor and Faculty Member of Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran
چکیده [English]

Achieving a happy society is one of the goals of today's human societies, and how to achieve it has attracted the attention of many researchers and politicians. In this research, one of the dimensions of this important issue has been studied. The purpose of this paper is to investigate the relationship between the degree of trade openness and happiness in selected developing countries in the period of 2002-2007 by the GMM panel method. The results of model estimation have shown that the degree of trade openness has a nonlinear and threshold effect like Inverse-U shape on happiness. The reasons for this result can be attributed to the diversity of consumer products and thus increasing consumer utility and satisfaction in the early stages of economic opening and then by expanding the degree of trade openness and crossing the threshold level, the negative impact of the degree of openness on happiness can be attributed to issues such as increasing income inequality, differences in expected and realized happiness, and the effects of globalization on informal institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Openness
  • Happiness
  • Developing Countries
  • GMM Panel Method